Activiteiten

Activiteiten

BELEID: 

Het stichtingsbestuur voert de doelstelling van de stichting uit.

Dat gebeurt door het op rente zetten van het stichtingskapitaal.

Echter, na instemming van de Belastingdienst, is het - via een statutenwijziging - voor het bestuur ook mogelijk om een bedrag ineens te schenken. Uiteraard voor het bekende doel

Met de rente en/of met een bedrag ineens wordt een student uit een ontwikkelingsland die zich wil bekwamen in een verpleegkundig of medisch beroep financieel ondersteunt.

Sinds mei 2016 is het stichtingsbestuur in onderhandeling geweest met een stichting die de sponsoring van medische studenten in Nepal behartigd.

Vanaf medio november 2016 sponsoren wij een medisch student. Hij is inmiddels begonnen aan een 5-jarige artsenopleiding aan een universiteit in Kathmandu.

 Vanaf september 2017 sponsoren wij ook vier studentes, die verschillende medische opleidingen gaan doen, oa. nursing en laboratorium.

VERGADERINGEN:

Het stichtingsbestuur heeft regelmatig onderling contact via telefoon en/of mail over te behandelen zaken.

Vergadering 6 december 2016

Besproken punten:

 1. verkoop appartementen in Den Haag n.a.v. ontvangen bod; is akkoord; opdracht gegeven tot verkoop.
 2. financiën > nog op te stellen jaarrekening 2015. Alle stukken daarvoor zijn nog niet binnen van de betreffende notaris.
 3. onderhoud website; de secretaris zal de website actualiseren.

Vergadering 15 mei 2017

Besproken punten:

 1. appartementen Den Haag verkocht;
 2. afronding erfenis etc. bij notaris te Hurdegaryp;
 3. op zoek gaan naar nieuwe sponsormogelijkheden.

Vergadering 20 september 2018

Besproken punten:

 1. privacyreglement;
 2. het sponsoren van twee nieuwe studenten;
 3. het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met VEN;
 4. onderhoud website.

Vergadering 7 maart 2019

Besproken punten:

 1. Vaststelling en ondertekening Rekeningen 2015, 2016 en 2017;
 2. Financiën - huidig overzicht investeringen - bezig gaan met ontwerp-Rekening 2018;
 3. Bestuurssamenstelling: besloten tot verlenging van onze bestuursperiode met max. 4 jaar; ter goedkeuring in het College van Diakenen van PG Hardenberg-Heemse op 7 maart 2019 - zoeken naar vervangend bestuurslid;
 4. Stand van zaken sponsoring studenten in Nepal;
 5. Op zoek gaan naar een tweede sponsoringproject.

 Vergadering 6 september 2019

Besproken punten:

 1. verslag bijeenkomst 7 maart 2019;
 2. financiën - uitbreiding sponsormogelijkheden onderzocht;
 3. contacten leggen met mogelijk twee nieuwe sponsormogelijkheden voor Afrika;
 4. stand van zaken sponsoring studenten in Nepal.

Vergadering 9 september 2021

Besproken punten:

1. financiën - vaststelling Rekening 2020

2. contacten - zoeken naar nieuwe sponsormogelijkheden

3. stand van zaken sponsoring studenten in Nepal.

 

Vergadering 24 maart 2022


Besproken punten:

 1. de concept-jaarrekening 2021 is door het bestuur beoordeeld en gaat nu naar de accountant; daarna wordt de rekening door het bestuur vastgesteld en vervolgens wordt het stuk aangeboden aan het College van Diakenen vanwege de link met de Diaconie; vervolgens wordt het stuk op deze website gepubliceerd. 
 2. de secretaris en penningmeester hebben op 11 maart 2022 de Global Mercy, het grootste ziekenhuisschip ter wereld, van de organisatie Mercy Ships, bezocht. Dit hagelnieuwe schip lag in de Rotterdamse haven. Aldaar ook gesproken met de heer Groeneveld van Mercy Ships over meer sponsormogelijkheden;
 3. de penningmeester heeft vorige week de jaarbedragen 2022 voor alle studenten in Nepal overgemaakt naar VEN Nepal;
 4. de secretaris zal contact opnemen met de heer D. Stad uit Hardenberg, omdat deze heeft aangegeven wel geïnformeerd te willen worden over de stichtingsactiviteiten en misschien wil meedoen;
 5. zoekende naar meer sponsormogelijkheden heeft de secretaris mails uitgedaan naar de organisaties Mercy Ships, iSTEPup, Kerk in Actie en tropenarts Arntzen. Er zijn inmiddels reacties van Mercy Ships, iSTEPup en Kerk in Actie. Mercy Ships vraagt aandacht voor sponsoring in samenhang met de organisatie IMPROVE en Kerk in Actie biedt mogelijkheden te sponsoren via de organisatie Homecare. ISTEPup stelt de vraag of het mogelijk is voor onze stichting om jaarbedragen aan iSTEPup over te maken, zodat zij daarmee een jaarprogramma kunnen opstellen en financieringsmogelijkheden creëren. Dit in plaats OF naast het sponsoren (zoals we doen in Nepal) van individuele studenten (weliswaar via VEN Nepal). We denken dat er mogelijkheden zijn om tot een dergelijke vorm van sponsoring te komen en denken na over te verbinden voorwaarden. Belangrijk voor ons als bestuur vinden wij het zicht hebben en houden op daadwerkelijke sponsoring van met name genoemde studenten, zodat we weten wie en waarom we iemand sponsoren. Ons sponsorgeld moet niet in het algemeen opgaan in een organisatie. Om dit probleem op te vangen zouden we bijvoorbeeld kunnen afspreken om aan een organisatie een jaardonatie te doen, waarbij wij aan het eind van elk jaar zowel een persoonlijke- als financiele update krijgen van de organisatie. Dus uitleg en verantwoording door hen van het door ons geschonken sponsorgeld. We kunnen deze manier van sponsoring met elkaar afspreken en vastleggen in een sponsorovereenkomst. Om echter meer zicht en grip te houden op de sponsoring zou het ook kunnen om genoemde organisaties te vragen om vooraf met een jaaropgave bij ons bestuur te komen met de vraag of wij in dat jaar studenten willen sponsoren met een bepaald bedrag, waarbij wij dan het gezamenlijke sponsorbedrag in één keer aan de organisatie overmaken. Maar ook hier met een jaarlijkse verantwoording achteraf. We besluiten deze mogelijke werkwijzen te delen met de genoemde organisaties en hen om een reactie te vragen. Het gaat om werkbaarheid en overzichtelijkheid. De secretaris zal betrokken organisatie mailen en er bij de andere bestuursleden op terugkomen.

Vergadering 24 november 2022

Besproken punten:

 1. de Rekening 2021 wordt besproken en vastgesteld, gepubliceerd op deze website en aangeboden aan het College van Diakenen op 15 december 2022;
 2. alle studenten die we gesponsord hebben en nog sponsoren worden doorgenomen/besproken;
 3. we besluiten om VEN Nepal te vragen om een update van alle deze studenten. Hoe gaat het nu met ze?;
 4. we behandelen de vraag van VEN hoeveel studenten de stichting in 2023 wil sponsoren. We besluiten € 100.000,- te investeren in Nepalese medische studenten;
 5. we besluiten om een briefhoofd te (laten) ontwerpen;
 6. we besluiten om een standaard contract te maken.