Activiteiten

Activiteiten

BELEID: 

Het stichtingsbestuur voert de doelstelling van de stichting uit.

Dat gebeurt door het op rente zetten van het stichtingskapitaal.

Echter, na instemming van de Belastingdienst, is het - via een statutenwijziging - voor het bestuur ook mogelijk om een bedrag ineens te schenken. Uiteraard voor het bekende doel

Met de rente en/of met een bedrag ineens wordt een student uit een ontwikkelingsland die zich wil bekwamen in een verpleegkundig of medisch beroep financieel ondersteunt.

Sinds mei 2016 is het stichtingsbestuur in onderhandeling geweest met een stichting die de sponsoring van medische studenten in Nepal behartigd.

Vanaf medio november 2016 sponsoren wij een medisch student. Hij is inmiddels begonnen aan een 5-jarige artsenopleiding aan een universiteit in Kathmandu.

 Vanaf september 2017 sponsoren wij ook vier studentes, die verschillende medische opleidingen gaan doen, oa. nursing en laboratorium.

VERGADERINGEN:

Het stichtingsbestuur heeft regelmatig onderling contact via telefoon en/of mail over te behandelen zaken.

Vergadering 6 december 2016

Besproken punten:

 1. verkoop appartementen in Den Haag n.a.v. ontvangen bod; is akkoord; opdracht gegeven tot verkoop.
 2. financiën > nog op te stellen jaarrekening 2015. Alle stukken daarvoor zijn nog niet binnen van de betreffende notaris.
 3. onderhoud website; de secretaris zal de website actualiseren.

Vergadering 15 mei 2017

Besproken punten:

 1. appartementen Den Haag verkocht;
 2. afronding erfenis etc. bij notaris te Hurdegaryp;
 3. op zoek gaan naar nieuwe sponsormogelijkheden.

Vergadering 20 september 2018

Besproken punten:

 1. privacyreglement;
 2. het sponsoren van twee nieuwe studenten;
 3. het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met VEN;
 4. onderhoud website.

Vergadering 7 maart 2019

Besproken punten:

 1. Vaststelling en ondertekening Rekeningen 2015, 2016 en 2017;
 2. Financiën - huidig overzicht investeringen - bezig gaan met ontwerp-Rekening 2018;
 3. Bestuurssamenstelling: besloten tot verlenging van onze bestuursperiode met max. 4 jaar; ter goedkeuring in het College van Diakenen van PG Hardenberg-Heemse op 7 maart 2019 - zoeken naar vervangend bestuurslid;
 4. Stand van zaken sponsoring studenten in Nepal;
 5. Op zoek gaan naar een tweede sponsoringproject.

 Vergadering 6 september 2019

Besproken punten:

 1. verslag bijeenkomst 7 maart 2019;
 2. financiën - uitbreiding sponsormogelijkheden onderzocht;
 3. contacten leggen met mogelijk twee nieuwe sponsormogelijkheden voor Afrika;
 4. stand van zaken sponsoring studenten in Nepal.