Bestuur

In de bij testament vastgestelde Statuten van de stichting is bepaald dat het bestuur van de stichting uit tenminste drie leden bestaat, welke worden benoemd door de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Stad-Hardenberg. Aangezien genoemde gemeente bij fusie is opgegaan in de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, valt ook deze diaconie daaronder. De onderstaande bestuursleden hadden ten tijde van het ontstaan van de stichting allen een functie in voornoemde diaconie en zijn met instemming van het College van Diakenen als zodanig benoemd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Mevrouw A.M. Offringa-Dijkhuis, voorzitter
De heer L. Zandman, secretaris
De heer G.J. Smit, penningmeester.
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders).

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ook ontvangen zij geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen etc..

Eventuele reis- en/of verblijfkosten en andere kosten ten dienste van de uitvoering van het testament c,.q. de statuten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten. 

Met besluit van 7 maart 2019 is het stichtingbestuur voor een periode van maximaal 4 jaar herbenoemd door het College van Diakenen.