Stichtinginformatie

De stichting is op 3 februari 2015 ontstaan. Op die datum is het testament van wijlen de heer Gerrit Jan van Doggenaar, psychiater, laatstelijk gewoond hebbend te Hurdegarijp, van kracht geworden vanwege diens overlijden. Genoemd testament dateert van 30 oktober 1998 en is verleden voor notaris Mr. P.A. van Dijk te Leeuwarden. De stichting is bij genoemd testament opgericht voor onbepaalde tijd. In het testament zijn de Statuten van de stichting vastgesteld.

Naam stichting: Stichting Van Doggenaar Baarslag
RSIN nummer: 854998573
Kvk-nummer: 62885871
Statutaire zetel:  Gemeente Hardenberg
Datum akte van oprichting: 03-02-2015
Activiteit 94993 – Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Postadres/bezoekadres: Plutolaan 42, 7771 EP Hardenberg.

Met beschikking d.d. 2 november 2015, dossienummer 99 124, is de stichting door de Belastingdienst, Kantoor Eindhoven, vanaf 3 februari 2015 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.

 

Vermogen:

Het vermogen van de stichting wordt in overeenstemming met de Statuten gevormd door:
het stichtingskapitaal, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Hieronder volgt een uiteenzetting van de baten en de lasten:

Baten uit: 

  • spaargelden: € 1.000,00
  • beleggingen: € 2.600,00
  • Allianz (sparen): € 925,00
  • huuropbrengsten: € 8.400,00 (één appartement);

 Totaal € 12.925,00.

 Lasten:

Bijdrage vereniging van eigenaars: € 3.480,00 (voor twee appartementen per jaar);
Eneco € 852,00 (voor één appartement per jaar)
Eneco € 36,00 (voor één appartement per jaar).

Totaal € 4.368,00.

Overschot € 8.557,00

Korte toelichting:

* Renteopbrengst uit spaargelden bij de Rabobank, ING en Triodos Bank;

* Opbrengst uit beleggingen betreft de navolgende fondsen:

  • Robeco (All Strategy Euro Bonds BH EUR;
  • Robeco Lux O Rente;
  • Rolinco.

*Huuropbrengst betreft een tweetal appartementen in de Elisabeth Brugsmaflat, Brugsmaweg 1 2555 SC  te Den Haag (waarvan momenteel één appartement wordt verhuurd).

 Update december 2016:

- de woning te Hurdegaryp is eerder dit jaar verkocht. De opbrengst is aan het stichtingskapitaal toegevoegd;

- er is een bod gedaan op de appartementen in Den Haag. Het stichtingsbestuur heeft onder voorwaarden met dat bod ingestemd en opdracht gegeven om tot verkoop over te gaan. De opbrengst zal eveneens aan het stichtingskapitaal worden toegevoegd;

-sinds medio november 2016 sponsort de stichting een medisch student in Nepal. Deze student volgt een 5-jarige (huis)artsenopleiding aan een universiteit in Kathmandu (Nepal). De stichting sponsort deze gehele opleiding;

-het bestuur heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 Update mei 2017:

- met akte van 20 maart 2017, verleden voor notaris De Valk te Hurdegarijp, zijn de beide appartementen in Den Haag verkocht.

Update maart 2019

- de Rekeningen 2015, 2016 en 2017 zijn gereed en beoordeeld door Smid Accountants te Hardenberg. De Rekeningen en de Rapporten van bevindingen zijn op 7 februari 2019 behandeld in het College van Diakenen (vanwege de relatie met de Diaconie van de Prot. Gem. Hardenberg-Heemse), waarna de Rekeningen door het stichtingsbestuur zijn vastgesteld op 7 maart 2019 Vervolgens zullen ze - evenals de bevindingsrapporten - op deze website worden gepubliceerd;

-het stichtingsbestuur is op 7 maart 2019 door het College van Diakenen herbenoemd voor een periode van max. 4 jaar.